Menu
Obec Poříčany
obecPoříčany
Mapa webu Verze pro seniory Facebook

 

NAŠE (NÁ)VES: více o projektu se dozvíte na webových stránkách www.nasenaves-poricany.cz

Jak číst rozpočet obce


Jak se tvoří rozpočet

Postup tvorby rozpočtu obce je předepsán zákonem. Pro občana jsou klíčové zejména dva okamžiky:

 • když je připraven, projednán a zveřejněn návrh rozpočtu na příští rok a zastupitelstvo ho má schválit,
 • když je připraven a zveřejněn tzv. závěrečný účet za předchozí rok a zastupitelstvo ho má schválit.

Odkud se berou peníze v rozpočtu – Příjmy

Tok prostředků do rozpočtu obcí není jednoduchý, nejlépe ho ukazuje následující obrázek.

 

rozpočet - schéma


Příjmy se rozlišují dle druhu na:

 

Na co se peníze z rozpočtu utrácí – Výdaje

Zdaleka ne všechny výdaje obce mohou zastupitelé ovlivnit.

 • Některé činnosti obce se týkají bezprostředně záležitostí obce (tzv. samostatná působnost). Jiné činnosti vykonává obec za stát (tzv. přenesená působnost). Například zajišťuje provoz stavebních úřadů. U tzv. obcí s přenesenou působností mohou tyto činnosti zajišťované státu představovat významnou část rozpočtu.
 • Další část rozpočtů jsou povinné výdaje, jejichž vynaložení je striktně předepsáno zákony a rozpočtem obce pouze “protečou”.
 • Část činností obce musí zajistit ze zákona, například zajistit odvoz odpadu. Je ale možné hledat různé cesty, jak tyto povinnosti zajistit.

Výdaje se rozlišují dle druhu na:

 • Běžné výdaje - prostředky použité hlavně na každodenní provoz obce, v následujících letech už z nich nebude žádný (přímý) užitek a
 • Kapitálové výdaje - investice do majetku obce, z kterého bude resp. měl by být užitek i v následujících letech.

Výdaje se rozlišují dle účelu na:

 

Kde jsou zachyceny půjčky, splátky, vlastní účty – Financování

Součástí rozpočtu obce nejsou jen příjmy a výdaje obce, ale i tzv. financování popisující situace, kdy:

 1. obec si půjčí peníze a pak je splácí,
 2. dojde ke změně stavu peněžních prostředků na vlastních účtech obce.

Celkové financování je přitom rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji. Vždy tedy musí platit rovnice příjmy – výdaje = financování.

 • Pokud má obec nižší příjmy než výdaje, je třeba ve financování říci, z čeho je/bude schodek uhrazen. Buď to obnáší snížení stavu peněžních prostředků na vlastních účtech obce a/nebo půjčku, kterou bude třeba splácet v následujících letech a nebo pokrytí splátkami z půjček v minulosti poskytnutých někomu jinému.
 • Pokud má obec vyšší příjmy než výdaje, je třeba ve financování říci, kam bude přebytek uložen. Buď bude uložen na vlastní účty obce, použit na úhradu splátek půjček z minulosti nebo někam zapůjčen.

Je důležité si uvědomit, že rozpočet obce pro daný rok neříká vůbec nic o tom, jaká je celková výše majetku, dluhů a zápůjček a obce. Část financování popisuje pouze změny těchto hodnot za daný rok.

 • Rozpočet za daný rok tedy může být v přebytku, ale obec celkově může být zadlužená.
 • Naopak, pokud obec provede nějakou velkou investici, například novou kanalizaci, logicky je v daném roce rozpočet ve schodku. Pokud ale schodek pokryla z vlastních prostředků naspořených v předchozím období, nemusí být vůbec zadlužená. Z dobré investice také budou mít občané dlouhodobý užitek, ne pouze v daném roce."

Pozor, v účetní formě rozpočtu je Financování kladné, pokud je rozpočet ve schodku a Financování je záporné , pokud je rozpočet v přebytku. Je to důsledek "účetní logiky", kdy Výdaje jsou vedeny záporně a přitom musí platit Příjmy – Výdaje = Financování tj. konkrétně např. 10 - (-8) = -2.

Co je konsolidovaný a nekonsolidovaný rozpočet – Přesuny

Obce zřizují kromě základního běžného účtu i další účty a fondy např. fond rezerv a rozvoje nebo fond kulturních a sociálních potřeb. Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými fondy nebo účty v průběhu roku, je každý takový interní přesun současně výdajem jednoho fondu/účtu a příjmem jiného fondu/účtu.

V tzv. nekonsolidovaném rozpočtu obce jsou tyto přesuny zahrnuty mezi příjmy a výdaji, ač se o reálné příjmy a výdaji obce nejedná. V tzv. konsolidovaném rozpočtu či závěrečném účtu tyto přesuny mezi příjmy a výdaji obce uváděny nejsou. Výše příjmů a výdajů vykazovaná v konsolidovaném rozpočtu tak může být výrazně nižší než v nekonsolidovaném rozpočtu. Na webu obce zveřejňujeme konsolidovaný rozpočet. Částky uváděné v nekonsolidovaném rozpočtu získáte prostým navýšením příjmů resp. výdajů o částky v bloku "Přesuny".

 

Co v rozpočtu obce není

Při čtení rozpočtu obce je třeba mít na mysli, že zachycuje pouze část hospodaření obce.

 • Obec je často zřizovatelem příspěvkových organizací. V rozpočtu obce jsou pak vidět pouze výdaje obce, které poskytla dané organizaci, případně příjmy od ní. Příspěvková organizace ovšem může mít i další příjmy a výdaje. Také hospodaření obchodních společností, v kterých má obec podíl je odděleno od rozpočtu obce. 
 • Rozpočet také nic neříká o celkové velikosti majetku či dluhů obce. Částečně informuje pouze o jeho změnách v části financování.

 

Jaký rozpočet je „dobrý“ a „špatný“

To je otázka na mnoho hodin, dní či roků. Není vůbec co závidět zastupitelům:

 • Výdaje vs. příjmy – Dlouhodobě je třeba tyto věci držet v rovnováze. Pokud obec udělá velkou investici, není nic špatného být krátkodobě v mínusu, ale musí to mít jasný důvod.
 • Investiční vs. provozní náklady – V rozpočtech obcí jsou striktně rozdělovány výdaje investiční a provozní. První jsou na vytvoření něčeho, co přetrvá delší dobu, například postavení školky. Druhé se spotřebují v daný okamžik, ale spadá do nich i údržba a opravy, které často nahrazují větší jednorázové investice. Investiční a provozní náklady by měly být rozvrženy v rozumném poměru s ohledem na aktuální potřeby obce.
 • Úspory vs. půjčky – Půjčit si na investici může být dobré. Půjčovat si na provoz a spotřebu může vést k předlužení obce.
 • Výše vs. účel – Nejde jen o výši prostředků v určité oblasti, ale o konkrétní způsob jejich využití. Jeden z pohledů na rozpočet obce zní Uspokojuje rozpočet potřeby občanů v odpovídajících proporcích?

 

Jaké údaje v rozpočtu sledovat

Prvním naším krokem by mělo být dostat se do obrazu a ptát se:

 • Kolik má obec vlastně utrácí?
 • Jakou část utrácí za jednotlivé oblasti?
 • Kolik to je na jednoho obyvatele obce?
 • Kolik to je v porovnání se srovnatelnými obcemi?
 • Jsou v rovnováze příjmy a výdaje?
 • Pokud ne, tak proč?
 • Kolik má obec napůjčováno? Kolik z toho splaceno? kolik obec uspořila?

 

Jak se vyznat v podrobném rozpočtu obce

Výkaz rozpočtu obce dle platné legislativy není moc přehledn a řídí se tzv. Rozpočtovou skladbou. Obecně platí:

 • Odlišení druhu příjmu či výdaje je rozlišeno třídou resp. detailními položkami rozpočtu.
 • Odlišení zdroje příjmu či účelu výdaje je dáno skupinou resp. jednotlivými paragrafy rozpočtu.
 • Obce zřizují kromě základního běžného účtu i různé fondy, např. fond rezerv a rozvoje nebo fond kulturních a sociálních potřeb. Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými fondy nebo účty, je každý takový interní přesun současně výdajem jednoho fondu/účtu a příjmem jiného fondu/účtu. V podrobném nekonsolidovaném rozpočtu obce jsou tyto výdaje a příjmy zahrnuty. Smyslem tzv. konsolidace je očistit údaje v rozpočtu nebo závěrečném účtu o tyto interní přesuny peněžních prostředků. Celková výše příjmů a výdajů obce v konsolidovaném rozpočtu může být výrazně nižší než výše příjmů a výdajů v konsolidovaném rozpočtu. Jejich rozdíl je ale v obou případech stejný.
Kde se o rozpočtech dozvědět více

Česká pobočka Transparency International vydala na téma obecních rozpočtů publikaci „Průvodce komunálními rozpočty“.

Na webech některých obcí či krajů jsou někdy také srozumitelné úvody do problematiky.

Pravidla vedení obecních rozpočtů je upravena zákony a vyhláškami Ministerstva financí např.:

Popisy členění rozpočtů obcí naleznete na například na webu MF ČR:

 

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/jak-cist-rozpocet-obce

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kde nás najdete?