Menu
Obec Poříčany
obecPoříčany
Verze pro seniory Facebook

Poplatek za odpad v r. 2023

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poříčany v r. 2023

 

Obec Poříčany zveřejňuje pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poříčany na rok 2023

Oprávnění žadatelé

O dotaci z rozpočtu obce Poříčany mohou požádat neziskové organizace nebo fyzické osoby, působící v obci.

Cíle podpory

Zájmem obce je posilovat obecně prospěšné společenské aktivity a vytvářet příznivé prostředí pro utváření přirozených vazeb mezi obyvateli. Podpořeny budou zejména činnosti zaměřené na sportovní a kulturní aktivity, volný čas dětí a mládeže a životní prostředí.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku

1. Podmínkou zařazení žádosti do schvalovacího procesu je předložení žádosti na předepsaném formuláři Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Poříčany na rok 2023. Formulář je k dispozici na obecním úřadě i ke stažení na internetových stránkách obce.

2.  Termín podání žádosti je 9. 1. 2023 – 26. 1. 2023. V odůvodněných případech (pořádání jednorázové akce, spolufinancování dotačního projektu, řešení havarijní opravy, apod.) lze žádost podat i individuálně, mimo výše uvedený termín.

3.  Příspěvek má formu účelově vázané dotace, která je určena na výdaje neinvestičního charakteru nebo drobné investice. Příjemce může tímto příspěvkem hradit pouze akce/ projekty/nákupy specifikované v žádosti a ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.

Z evidence žádostí o poskytnutí dotace budou vyřazeni ti žadatelé, kteří nedoložili řádné vyúčtování již poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v minulých obdobích.

O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje zastupitelstvo obce na základě vyhodnocení míry prospěšnosti záměru pro obyvatele obce Poříčany. Zastupitelstvo může žádost schválit, zamítnout nebo navrhnout snížení výše dotace v souladu s alokací prostředků v rozpočtu obce.

O dotaci je možné žádat ve třech programech, a to v rámci jedné žádosti. V takovém případě žadatel uvede předpokládaný rozpočet odděleně pro každý z programů:

1. Podpora činnosti veřejně prospěšných neziskových organizací

Dotace může být použita na podporu provozu organizace i na konkrétní aktivity (náklady související s činností – startovné, cestovné, dresy, vybavení, aj., nákup materiálu, drobného majetku, provozní výdaje, energie, drobné investiční výdaje)

2.  Podpora činnosti dětí a mládeže

Dotace může být použita na podporu aktivit souvisejících s činností dětí a mládeže do 18 let (náklady související se sportovní činností – startovné, cestovné, dresy, odměny, vybavení, PHM, aj.).

3.  Podpora sportovních, kulturních a společenských akcí

Dotace může být použita na financování sportovních, kulturních akcí pro veřejnost (náklady na zajištění programu, účinkující, pronájem vybavení, materiál, občerstvení, odměny/věcné ceny, apod.).

V případě, že žadatel využije dotaci na jiný účel než ten specifikovaný ve smlouvě, dopouští se neoprávněného použití peněžních prostředků. V takovém případě mu bude nařízen odvod dotace zpět do rozpočtu obce.  Odvod dotace do rozpočtu obce bude nařízen také v případě nedoložení vyúčtování příspěvku nebo uvedení nepravdivých údajů v žádosti nebo vyúčtování.

Pokud příjemce nevyčerpá dotaci v plné výši, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.

Příjemce je povinen ve lhůtě stanovené ve smlouvě předložit vyúčtování dotace. Vyúčtování musí obsahovat přehled veškerých výdajů a kopie veškerých účetních dokladů, které souvisejí s akcí/projektem/nákupem, který je financován, popř. spolufinancován dotací z rozpočtu obce.

Použití dotace podléhá kontrole finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce. Příjemce se zavazuje kontrolu umožnit, kdykoliv jej o to požádá starostka, místostarosta nebo předseda finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva.

Na přiznání dotace z rozpočtu obce neexistuje právní nárok.

Administrace žádosti

1.  Žádosti vč. všech povinných příloh se podávají v listinné podobě na předepsaném formuláři.

2.  Žádosti, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny.

3.  Oznámení o výši dotace z rozpočtu obce sdělí žadateli obecní úřad do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce.

Tato pravidla schválilo zastupitelstva obce Poříčany usnesením č. 12/10/2022 na svém zasedání konaném dne 7. 12. 2022.

Pravidla ke stažení zde (297.46 kB)

Formulář žádosti o dotaci (33.78 kB)

Formulář vyúčtování dotace (18.27 kB)

Datum sejmutí: 31. 1. 2023 Zodpovídá: Hana Teršová

Úřad

Aktuální počasí

dnes, středa 8. 2. 2023
jasno 1 °C -4 °C
čtvrtek 9. 2. zataženo 1/-2 °C
pátek 10. 2. mírné sněžení 2/-2 °C
sobota 11. 2. polojasno 2/-2 °C

Facebook

Záchranný kruh

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kde nás najdete?