Poříčany - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

 

Obec Poříčany zveřejňuje pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poříčany na rok 2022

 

Oprávnění žadatelé

O dotaci z rozpočtu obce Poříčany mohou požádat neziskové organizace nebo fyzické osoby, působící v obci.

Cíle podpory

Zájmem obce je posilovat obecně prospěšné společenské aktivity a vytvářet příznivé prostředí pro utváření přirozených vazeb mezi obyvateli. Podpořeny budou zejména činnosti zaměřené na sportovní a kulturní aktivity, volný čas dětí a mládeže a životní prostředí.

Podmínky pro poskytnutí příspěvku

 1. Podmínkou zařazení žádosti do schvalovacího procesu je předložení žádosti na předepsaném formuláři Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Poříčany na rok 2022. Formulář je k dispozici na obecním úřadě i ke stažení na internetových stránkách obce.
 2. Termín podání žádosti je 13. 12. 2021 – 12. 1. 2022.
 3. Příspěvek má formu účelově vázané dotace, která je určena na výdaje neinvestičního charakteru nebo drobné investice. Příjemce může tímto příspěvkem hradit pouze akce / projekty / nákupy specifikované ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. (V případě investičních záměrů většího rozsahu, spolufinancování dotací, havarijní opravy aj. je možno požádat zastupitelstvo obce o individuální dotaci z rozpočtu obce mimo rámec tohoto programu). 
 4. Z evidence žádostí o poskytnutí dotace budou vyřazeni ti žadatelé, kteří nedoložili řádné vyúčtování již poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce.
 5. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje zastupitelstvo obce na základě vyhodnocení míry prospěšnosti záměru pro obyvatele obce Poříčany. Zastupitelstvo může žádost schválit, zamítnout nebo navrhnout snížení výše dotace.
 6. O dotaci je možné žádat ve dvou programech, a to v rámci jedné žádosti. V takovém případě žadatel uvede předpokládané náklady odděleně pro každý z programů:
 1. Podpora činnosti veřejně prospěšných neziskových organizací
 • Dotace může být použita na podporu provozu organizace i na konkrétní aktivity (náklady související se sportovní činností – startovné, cestovné, dresy, vybavení, aj., nákup materiálu, drobného majetku, provozní výdaje, drobné investiční výdaje, náklady spojené s pořádáním kulturních akcí apod.)
 1. Podpora činnosti dětí a mládeže
 • Dotace může být použita na podporu aktivit souvisejících s činností dětí a mládeže do 18 let (náklady související se sportovní činností – startovné, cestovné, dresy, odměny, vybavení, aj.).
 1. V případě, že žadatel využije dotaci na jiný účel než ten specifikovaný ve smlouvě, dopouští se neoprávněného použití peněžních prostředků. V takovém případě mu bude nařízen odvod dotace zpět do rozpočtu obce.  Odvod dotace do rozpočtu obce bude nařízen také v případě nedoložení vyúčtování příspěvku nebo uvedení nepravdivých údajů v žádosti nebo vyúčtování.
 2. Pokud příjemce nevyčerpá dotaci v plné výši, je povinen nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
 3. Příjemce je povinen ve lhůtě stanovené ve smlouvě předložit vyúčtování dotace. Vyúčtování musí obsahovat přehled veškerých výdajů a kopie veškerých účetních dokladů, které souvisejí s akcí / projektem / nákupem, který je financován, popř. spolufinancován dotací z rozpočtu obce.
 4. Použití dotace podléhá kontrole finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce. Příjemce se zavazuje kontrolu umožnit, kdykoliv jej o to požádá starostka, místostarosta nebo předseda finančního nebo kontrolního výboru zastupitelstva.
 5. Na přiznání dotace z rozpočtu obce neexistuje právní nárok.

Administrace žádosti

 1. Žádosti vč. všech povinných příloh se podávají v listinné podobě na předepsaném formuláři nebo emailem.
 2. Žádosti, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti, budou vyřazeny, v případě nepodstatných nedostatků budou žadatelé vyzváni k doplnění.
 3. Oznámení o výši dotace z rozpočtu obce sdělí žadateli obecní úřad do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce.

Tato pravidla schválilo zastupitelstva obce Poříčany usnesením č. 8/9/2021 a)  na svém zasedání č. 9 - 2021, konaném dne 11. 11. 2021.  

Pravidla ke stažení zde (733.25 kB)

Formulář žádosti o dotaci (35.12 kB)

Formulář vyúčtování dotace (19.03 kB)

Datum sejmutí: 31. 1. 2022 Zodpovídá: Hana Teršová