Navigace

Obsah

Zpět

Pravidla pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Poříčany v r. 2019

 

Zastupitelstvo obce Poříčany dne 21. 11. 2018 schválilo pravidla poskytování dotací z rozpočtu obce Poříčany v r. 2019.

 

Oprávnění žadatelé

O dotaci z rozpočtu obce Poříčany mohou požádat neziskové organizace nebo fyzické osoby, působící v obci.

 

Cíle podpory

Zájmem obce je posilovat obecně prospěšné společenské aktivity a vytvářet příznivé prostředí pro utváření přirozených vazeb mezi obyvateli. Podpořeny budou zejména činnosti zaměřené na sportovní a kulturní aktivity, volný čas dětí a mládeže a životní prostředí.

 

Podmínky pro poskytnutí příspěvku

  1. Podmínkou zařazení žádosti do schvalovacího procesu je předložení žádosti na předepsaném formuláři Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Poříčany na rok 2019. Formulář je k dispozici na obecním úřadě i ke stažení na internetových stránkách obce.
  2. Termín podání žádosti je 10. 12. 2018 - 8. 1. 2019.
  3. Příspěvek má formu účelově vázané dotace, která je určena na výdaje neinvestičního charakteru nebo drobné investice. Příjemce může tímto příspěvkem hradit pouze akce / projekty / nákupy specifikované ve smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. (V případě investičních záměrů většího rozsahu, spolufinancování dotací, havarijní opravy aj. je možno požádat zastupitelstvo obce o individuální dotaci z rozpočtu obce mimo rámec tohoto programu). 
  4. Z evidence žádostí o poskytnutí dotace budou vyřazeni ti žadatelé, kteří nedoložili řádné vyúčtování již poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce.
  5. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje zastupitelstvo obce na základě vyhodnocení míry prospěšnosti záměru pro obyvatele obce Poříčany. Zastupitelstvo může žádost schválit, zamítnout nebo navrhnout snížení výše dotace.
  6. O dotaci je možné žádat ve dvou programech, a to v rámci jedné žádosti. V takovém případě žadatel uvede předpokládané náklady odděleně pro každý z programů:
  1. Podpora činnosti veřejně prospěšných neziskových organizací
  • Dotace může být použita na podporu provozu organizace i na konkrétní aktivity (náklady související se sportovní činností – startovné, cestovné, dresy, vybavení, aj., nákup materiálu, drobného majetku, provozní výdaje, drobné investiční výdaje, náklady spojené s pořádáním kulturních akcí apod.)
  1. Podpora činnosti dětí a mládeže
  • Dotace může být použita na podporu aktivit souvisejících s činností dětí a mládeže do 18 let (náklady související se sportovní činností – startovné, cestovné, dresy, odměny, vybavení, aj.).

 

Ke stažení:

Úplné znění pravidel

Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 - Formulář vyúčtování dotace

 

 

Vyvěšeno: 23. 11. 2018

Datum sejmutí: 31. 12. 2019

Zodpovídá: Hana Teršová

Zpět